skip to Main Content

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1 Move To Improve Personal Training, Kvk Hoofddorp (Amsterdam) 52363805 in deze voorwaarden verder aangeduid als Move2Improve Personal Training.

1.2 Een klant is een gebruiker welke zich middels een ondertekende overeenkomst voor overeengekomen tijd heeft verbonden als sporter/gebruiker van de diensten van Move To Improve Personal Training.

 

Artikel 2. Toepassing

2.1 Alle klanten ontvangen voor ondertekening van de overeenkomst deze algemene voorwaarden.

2.2 Klanten worden geacht deze algemene voorwaarden voor ondertekening te hebben doorgelezen en accepteren bij ondertekening van de overeenkomst deze voorwaarden.

2.3 Move To Improve Personal Training is gerechtigd deze voorwaarden, indien noodzakelijk te wijzigen en/of aan te vullen.

2.4 In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist het management van Move To Improve Personal Training.

2.5 De voorwaarden zullen altijd op een zichtbare plaats ter inzage aanwezig zijn.

 

Artikel 3. Abonnement

3.1  Een Move To Improve Personal Trainingspakket bestaat uit: optimale persoonlijke begeleiding voor het inrichten van een gezonde leefstijl.

3.2  De overeenkomst is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

3.3  De overeenkomst is persoonsgebonden en heeft een looptijd van minimaal drie maanden met uitzondering van activiteiten met een vastgestelde duur.

3.4  Binnen de lidmaatschapsstructuur en verlenging kunt u kiezen uit de volgende pakketten: personal training, personal group training, voedingsadvies en mylogenics.

3.5  Personal group training abonnement start met 3 maanden en verloopt op basis van automatische Incasso. Is na een periode van 3 maanden per maand opzegbaar. Het opzegtermijn is 1 maand en dient schriftelijk voor de eerste van de maand in het bezit te zijn van Move To Improve. Afschrijving zal rond de 1e van de maand plaatsvinden.

 

Artikel 4. Kosten

4.1 De abonnementskosten kunnen worden voldaan (in overleg) in maandelijkse termijnen vooruit, of door betaling in één keer van het volledige bedrag door middel van een toegezonden factuur, hetgeen voldaan moet zijn voor aanvang van de contractperiode.

4.2 Move To Improve Personal Training bepaalt de hoogte van de abonnementkosten en zal deze jaarlijks indexeren.

4.3 Move To Improve Personal Training behoudt zich het recht voor om de dienstverlening uit te stellen indien men het verschuldigde bedrag nog niet heeft voldaan.

 

Artikel 5. Trainingen

5.1 Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient u, alvorens deel te nemen aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad. Het intakeformulier dient volledig ingevuld en ondertekend aan Move To Improve Personal Training te worden afgegeven. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zal er begonnen worden met de trainingssessies. Veranderingen betreffende u persoonsgegevens dient u per omgaande aan MoveTo Improve Personal Training door te geven.

5.2 Bij bevestiging van de inschrijving zal Move To Improve Personal Training meedelen wanneer en waar de klant verwacht wordt. Dit is uiteraard vooraf overlegd met de klant. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet door kan gaan is Move To Improve Personal Training bevoegd om in overleg met de klant een ander tijdstip in te plannen.

5.3 Afmeldingen dienen 24 uur voordat de training begint bekend te worden gemaakt, dit geldt zowel voor Move To Improve Personal Training als ook de klant.

5.4  Afmeldingen binnen 24 uur voordat de training begint worden in rekening gebracht en kunnen niet ingehaald worden.

5.5  Een trainingssessie met vindt minimaal een keer per week plaats. Wanneer de klant een week verhinderd is, schuift desbetreffende trainingssessie een week door.

5.6  Indien hier niet aan wordt voldaan kan een member het recht verliezen de afspraak later in te halen.

5.7  Lessen voor de Personal Group Training kunnen in overleg ingehaald worden op de desbetreffende tijden van het weekrooster Small Group Training.

5.8 In zeer uitzonderlijke gevallen zoals ernstige blessures, ziekte of langdurige afwezigheid, zulks ter beoordeling van Move To Improve Personal Training, is het mogelijk om uw trainingen te “bevriezen” of te stoppen. In alle gevallen van “bevriezing” moet een schriftelijke aanvraag worden ingediend met bewijs.

 

Artikel 6. Uitvoering van de opdracht.

6.1 Op Move To Improve Personal Training rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de klant gedurende de activiteit. Move To Improve Personal Training voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

 

Artikel 7. Gezondheid

7.1 De klant verklaart dat hij/zij naar beste wensen gezond is en fysiek in staat om de instructies van Move To Improve Personal Training zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe alvorens de overeenkomst met Move To Improve Personal Training aan te gaan, zijn arts te raadplegen.

7.2 Gedurende de duur van de overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan Move To Improve Personal Training.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Voor elke door Move To Improve Personal Training aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. Move To Improve Personal Training kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaald resultaten.

8.2 Move To Improve Personal Training is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten.

8.3 Move To Improve Personal Training is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgden van mondeling of schriftelijk door Move to Improve Personal Training gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de klant. De klant verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen.

8.4 Move To Improve Personal Training is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen.

8.5 Move To Improve Personal Training is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van gebruiker of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde inkomsten, verlies van gegevens, schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie, schade als gevolg van ongeschiktheid van voorgeschreven of geleverde instructies.

 

Artikel 9. Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen.

9.1 Move To Improve Personal Training is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van de Personal Trainer wordt voor de klant een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat de trainer ziek is.

9.2 Vakanties van de personal trainer worden ruim van te voren aangekondigd.

9.3 De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de personal trainer op vakantie is. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de klant op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt het een dag of een week voorruit geschoven

 

Artikel 10. Ontbinding

10.1 Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de klant is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts of bij een verhuizing buiten een straal van 15 kilometer.

10.2 Move To Improve doet geen restituties, anders dan bij tussentijdse opzeggingen met redenen genoemd in artikel 10.1

 

Artikel 11. Tussentijdse veranderingen

11.1 Het is te allen tijde mogelijk om het afgenomen pakket te verlengen naar een ‘groter’ pakket. Andersom is niet mogelijk.

 

Artikel 12. Vertrouwelijkheid

12. 1 Move To Improve Personal Training is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de klant. De persoonlijke gegevens van de klant zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Move To Improve Personal Training gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

 

Artikel 13. Intellectueel eigendom

13.1 Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc, ten behoeve van Move2Improve Personal Training zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Move To Improve Personal Training ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet door Move To Improve Personal Training zonder voorafgaande toestemming van de klant openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de klant.

 

Artikel 14. Overige zaken

14.1 Indien men naast de personal trainingen in de healthclub/praktijk sport dient men hiervoor een apart lidmaatschap te nemen. Kosten vallen buiten de pakketten van Move To Improve Personal Training. Dit geldt ook voor de kosten van externen als sportartsen, therapeuten en de sporttesten, ook hiervoor wordt u apart gefactureerd. Deze zit namelijk niet inbegrepen bij het abonnement/pakket van Move2Improve Personal Training.

14.2 U heeft de mogelijkheid uw overeenkomst binnen 4 dagen na datum van ondertekening te annuleren.

14.3 Move To Improve Personal Training behoudt zich het recht om reserveringen te weigeren of de relatie (klant) met onmiddellijke ingang te ontbinden, wanneer een klant herhaaldelijk niet volgens afspraak verschijnt of na herhaaldelijk annuleren de contract termijnen overschrijdt. (Gedeeltelijke) restitutie van het betaalde bedrag vindt in dit geval nimmer plaats.

14.4 Met het oog op de gezondheid en hygiëne dient de klant schone sportschoenen voor in de zalen te dragen, schone kleding te dragen en een handdoek mee te nemen.

Back To Top